Chairman's Message

History of SPE Poland section

 

Powstałe w roku 1957 Stowarzyszenie SPE skupia obecnie ponad 100 tysięcy członków – inżynierówi specjalistów naftowych ze 140 krajów świata. Society of Petroleum Engineers grupuje specjalistów z firm i koncernów naftowych, instytucji badawczych oraz uniwersytetów technicznych działających w obszarze przemysłu naftowego i gazowniczego. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie możliwości zbierania, rozpowszechniania i wymiany informacji naukowo-technicznej w dziedzinie poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz innych płynów eksploatowanych otworami wiertniczymi. Równocześnie poprzez realizacjê programu dąży się do podnoszenia poziomu kwalifikacji oraz etyki zawodowej członków. Stowarzyszenie osiąga powyższe cele dzięki organizacji spotkań, konferencji, wystaw, kursów i publikacji z zakresu rozpoznania i eksploatacji złóż płynnych a szczególnie ropy naftowej i gazu ziemnego. Corocznie jest organizowanych kilkadziesiąt konferencji.

 

Oddział Sekcji Polskiej SPE (powstały w roku 1992) umożliwia członkom i sympatykom wysłuchanie interesujących wykładów, organizowanych w kraju przez Rade Wykonawcza Sekcji, wygłaszanych przez światowych specjalistów z różnych dziedzin związanych z przemysłem naftowym. Z reguły są to Distinguished Lecturers - wybrani przez SPE wykładowcy z różnych firm i ośrodków naukowych prezentujących najnowsze osiągnięcia techniczne w przemyśle naftowym. Jest to również okazja do kontaktu, dyskusji i wymiany doświadczeń na najbardziej aktualne problemy techniczne i badawcze. Należy zaznaczyć, ze każdy członek SPE otrzymuje w ramach składki miesięcznik Journal of Petroleum Technology (w wersji drukowanej lub elektronicznej) oraz aktualne informacje o wszystkich ważniejszych światowych spotkaniach, wystawach, kursach, konferencjach naftowych organizowanych w różnych regionach świata. Członkowie SPE maja możliwość nabywania ze zniżka literatury naukowo-technicznej, podręczników, poradników. Każdy członek SPE może być uczestnikiem dyskusji poprzez sieć, należąc do wybranej przez siebie grupy tematycznej TIG (Technical Interest Group).

 

Sekcja Studencka SPE Poland powstała w roku 2001 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH. Za główne cele stawia sobie umożliwianie studentom zapoznania się z szeroko rozumianym przemysłem naftowym i gazownictwem, poprzez organizację spotkań ze specjalistami z firm krajowych i zagranicznych, organizowanie dyskusji tematycznych oraz konferencji.

 

Society of Petroleum Engineers had been establish in 1957, now, the SPE International has more than 100 thousand members - petroleum engineers from 140 countries around the world. Society of Petroleum Engineers brings together experts from firms and oil companies, research institutions and technical universities operating in the oil and gas industry. The Association aims to provide opportunities to collect, disseminate and exchange scientific and technical information in the field of exploration and exploitation of oil and natural gas and other exploited through drilling. At the same time through the program seeks to improve the level of skills and professional ethics of members. Achieves above objectives through meetings, conferences, exhibitions, courses and publications on the exploration and exploitation of deposits of liquids and especially oil and natural gas. Every year is organized dozens of conferences.

Branch of the Polish Section of the SPE (built in 1992) allows members and sympathizers to hear interesting lectures, organized in the country by the Executive Board of the SPE Poland Section, presented by the international experts from various fields associated with the oil industry. In general these are the Distinguished Lecturers - chosen by the SPE, lecturers from various companies and research centers presenting the latest technological developments in the oil industry. It is also an opportunity for contact, discussion and exchange of experience on the most current technical problems and research. It should be noted that each member of the SPE receives a monthly premium under the Journal of Petroleum Technology (in print or electronic) and up to date information on all major international meetings, exhibitions, courses and conferences held in various oil regions of the world. SPE Members have the opportunity to acquire the discount for scientific and technical literature, manuals, guides. Each member of the SPE may be a participant in the discussions over the network belonged to his choice for the thematic group TIG (Technical Interest Group).


Student Chapter of the SPE Poland Section was established in 2001 at the Fuculty of  Drilling, Oil and Gas, AGH UST. The main objectives is committed to enabling students to acquaint themselves with the, wide understood, the oil and gas industry, through meetings with professionals from domestic and foreign companies, organizing thematic discussions and conferences.